Kursplaner

Hemkunskap blev obligatoriskt år 1962 för både flickor och pojkar när den nya grundskolan inrättades.
Här hittar du både aktuella styrdokument och historiska dokument: HK har hittills haft sex kursplaner.
Här hittar du också lite om ämnets och yrkets namn genom tiderna liksom länkar till motsvarande ämne i Danmark, Finland och Norge.

Aktuella styrdokument

Obs! Under 2019 revideras kursplanen. Mer information om processen hittar du på Skolverket. Du har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen mellan den 25 september till den 23 oktober!

Grundskola

HK i Lgr11  Kommentarmaterial  Diskussionsunderlag
Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och.
  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (Lgr11 s.42)
De tre förmågorna är som texten säger sammankopplade. Det innebär att HK även i Lgr 11 är det "praktiskt kunskapande ämne" det alltid har varit. När teman/planeringar görs skall de tre förmågorna/målen alltid vara med och klargöras. (se exemplet i diskussionsunderlaget för HK).
 
Även kommentarmaterialet för HK talar om att:
Kunskapssynen i kursplanen utgår från ”kunskap i handling”. Det innebär att teori och praktik betraktas som sammanflätade till komplexa helheter. Det kan uttryckas som att kun¬skaper i hem-och konsumentkunskap kommer till liv i verklighetsnära situationer där intellekt, känslor, sinnen och handlingar förenas (s.8)
Ämnesinnehållet kan upplevas som väldigt stort i förhållande till timantalet. I kommentarmaterialet står följande tänkvärda ord:
Det centrala innehållet säger heller ingenting om hur mycket undervisningstid som ska ägnas åt de olika punkterna (s.4).

Grundsärskola

HK i Grundsärskolan  Kommentarmaterial
Genom undervisningen i ämnet hem-och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att

  • utveckla sin förmåga att planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler (Läroplan för grundsärskolan s.34).
Det är 445 % fler timmar i HK på grundsärskolan än på grundskolan:
  • Grundsärskolan: 525 timmar
  • Grundskolan: 118 timmar
  • Specialskolan: 130 timmar
Särnät utvecklar en nationell IT-samverkan inom Särskolan i Sverige.

Tidigare kursplaner

Lgr62   Lgr69   Lgr80   Lpo94   Kursplan 2000

Ämnets och yrkets namn genom tiderna

Ämnets namn År Yrkets namn Kursplan
Huslig ekonomi 1900 Skolkökslärarinna Normalplan för folkskolan
Huslig ekonomi 1907 Skolkökslärarinna Statsanslag till undervisningen
Hushållsgöromål 1918/1919 Skolkökslärarinna Undervisningsplan för folkskolan
Hemkunskap och hushållsgöromål 1955 Skolkökslärarinna Undervisningsplan för folkskolan
Hemkunskap, Ämnet blir obligatoriskt 1962 Skolkökslärarinna Lgr 62, läroplan för grundskolan för både flickor och pojkar
Hemkunskap 1964 Hushållslärare Lgr 62, läroplan för grundskolan för både flickor och pojkar
Hemkunskap 1990-tal Ämneslärare Lpo94
Hem- och konsumentkunskap 2000 Ämneslärare Kursplaner och betygskriterier 2000

Ämnet i Norden

Ämnet finns med olika namn i alla nordiska länder. Det finns både likheter och skillnader i ämnesinnehåll, timplan m.m.

Vi vill gärna att du hör av dig

Skicka oss din fråga eller fundering. Kanske du vill att vi tar upp något särskilt på webbplatsen eller i podden!
Skicka mail till hkrummet@gmail.com